Middle East and Eurasia

Explore Where We Work


Armenia

Egypt

Georgia

Iraq

Jordan

Lebanon

Syria

Tajikistan

West Bank & Gaza Strip

Yemen

Azerbaijan